• ਕਾਰਬਾਈਡ ਇਨਸਰਟ ਜੌ ਪਲੇਟ
  • ਕਾਰਬਾਈਡ ਇਨਸਰਟ ਜੌ ਪਲੇਟ
  • ਕਾਰਬਾਈਡ ਇਨਸਰਟ ਜੌ ਪਲੇਟ

ਕਾਰਬਾਈਡ ਇਨਸਰਟ ਜੌ ਪਲੇਟ